Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 3 października przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikającego ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r.

Uchwała dotyczy częściowego podziału rezerwy płacowej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji priorytetowych zadań rządu wykonywanych przez m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — na nowe zadania wynikające z:

  • nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
  • obsługi programów ministra — Kultura Ludowa i Tradycyjna, Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej, Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej, Sztuki Wizualnej, a także na nowe zadania nałożone na Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w związku z przejęciem archiwum po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa.

Natomiast planowane zmiany w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dotyczą dodania uprawnień MKiDN do udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną jako podmiotowi udzielającemu pomocy w rozumieniu Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.).

Minister otrzymał także upoważnienie do wydawania rozporządzeń w przypadkach, gdy udzielenie takiej pomocy publicznej będzie następowało w związku z realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

W rozporządzeniach tych MKiDN może określić warunki i tryb udzielania pomocy publicznej, uwzględniając:

  • wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających zwrotowi przekazywanych jako pomoc publiczna,
  • konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy,
  • zgodność udzielanej pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności, a także
  • szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, o ile wynika to z umowy, na podstawie której pomoc jest udzielana.

Rozporządzenia będą uwzględniać wszystkie źródła, z których udzielana jest pomoc publiczna ze środków pozaunijnych, ponieważ w dotychczasowej praktyce wdrażania mechanizmów finansowych, dla realizacji których będzie ono wydawane, w ramach środków przekazywanych beneficjentom znajdowały się także środki budżetu państwa.

Proponuje się, aby nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej weszła w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.