Inauguracja będzie miała miejsce podczas Europejskiego Forum Kultury (EFS), które odbędzie się 7 i 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie.

Rejestracja trwa tylko do 10 listopada poprzez formularz na stronie Europejskiego Forum Kultury.

EFS to organizowane w trybie dwuletnim wydarzenie stanowiące platformę dyskusji o szeroko rozumianej współpracy kulturalnej w Europie, wyzwaniach stojących przed sektorem we współczesnym świecie i unijnych działaniach w sferze kultury. W tegorocznej edycji weźmie udział szereg ekspertów zajmujących się dziedzictwem, reprezentujących zarówno świat akademicki, organizacje pozarządowe, jak i przedstawicieli administracji różnego szczebla.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 to inicjatywa, której celem jest zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra, poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości oraz wzmacniania poczucia przynależności wspólnej przestrzeni europejskiej (art. 1 Decyzji ustanawiającej ERDK 2018).

Realizacja tego celu ma się odbywać dzięki współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczególna uwaga skierowana będzie na działania związane z ochroną, zachowaniem, ponownym wykorzystaniem, rozwojem, podkreślaniem wartości dziedzictwa kulturowego Europy, w szczególności poprzez promocję:

  • tego dziedzictwa jako głównego komponentu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego,
  • działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i jednocześnie zwiększaniem jego dostępności dla społeczeństwa,
  • znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego, dziedzictwa kulturowego jako elementu dialogu międzykulturowego pomiędzy krajami UE a resztą świata.

Budżet ERDK 2018 to 8 mln euro na wszystkie inicjatywy na lata 2017–2018, które obejmują m.in.:

  • konkurs grantowy w ramach programu Kreatywna Europa oraz
  • dofinansowanie konkursów grantowych w ramach programów: Erasmus+, Horizon 2020, Cosme i funduszy strukturalnych.

W Polsce koordynacją i realizacją działań w ramach ERDK 2018 powierzono Międzynarodowemu Centrum Kultury. Podejmie ono szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz promocyjnym i informacyjnym.

Przygotowania ERDK 2018 w Polsce finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MCK zapowiada, że informacje o warunkach przyznania patronatu ERDK 2018 i dokumenty aplikacyjne dostępne będą od listopada 2017 r. na jego stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kultury.