Do 31 marca br. na stronie projektu www.statystykamuzeow.nimoz.pl dostępna jest ankieta sprawozdawcza za rok 2017.

Powodem stworzenia ankiety było, jak podkreśla jej inicjator, NIMOZ, bardzo wybiórcze postrzeganie działalności muzeów przez opinię społeczną, często oparte na domniemaniach czy intuicjach oraz na gromadzonych przez GUS danych makroekonomicznych publikowanych na podstawie raportów badających tylko wybrane obszary działalności muzeów.

Uznano więc, że tak niepełne i fragmentaryczne dane nie są wystarczające z punktu widzenia instytucji i osób planujących szczegółowe strategie z zakresu muzealnictwa, w całym jego zróżnicowaniu i skomplikowaniu.

Trudno też w oparciu o nie tworzyć rzetelną podstawę do podejmowania działań, których celem jest całościowe wykorzystanie potencjału muzeów w Polsce i planowanie optymalnej polityki wsparcia ich rozwoju.

Planowanie wydatków, skuteczna i trafnie kierowana pomoc publiczna w znacznej mierze zależą od diagnozy sytuacji, dokonanej poprzez wiarygodne i możliwie pełne rozpoznanie sytuacji zastanej. Dopiero to umożliwia ujawnienie kondycji polskich muzeów, zbadanie ich potencjału, ale również rozpoznanie ograniczeń i zagrożeń, które mogą być istotną przeszkodą w ich statutowej i kulturotwórczej działalności.

Nikt dotąd nie podjął się bowiem zbadania stanu polskiego muzealnictwa w tak kompleksowy sposób, który objąłby wszystkie instytucje muzealne, niezależnie od ich statusu prawnego, formy organizacji, wielkości, struktury, zakresu działalności podmiotowej.

W trakcie aktualnej edycji na stronie projektu można również znaleźć krótką ankietę dotyczącą ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, która ma charakter jednorazowy. Przygotowane przez Dział Digitalizacji NIMOZ oraz Centrum Cyfrowe pytania służą pozyskaniu i uzupełnieniu stanu wiedzy na temat udostępniania zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa w kontekście przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.