Do 7 (elektronicznie) i do 8 (w wersji papierowej) stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w 5 programach Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT) na 2019 r. Są to:

 • Wspieranie aktywności międzynarodowej (VII edycja),
 • Scena dla tańca (IX edycja),
 • Myśl w ruchu (VII edycja),
 • Zamówienia choreograficzne (VII edycja),
 • Program wydawniczy (VI edycja).

Cztery pierwsze programy to programy własne IMiT.

W programie Wspieranie aktywności międzynarodowej stawia się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą oraz wyjazdów na kwerendy naukowe.

W programie dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdy na kwerendy naukowe (program nie dofinansowuje kosztów studiów za granicą). Budżet programu w edycji 2019 wynosi 50 000 zł.

W programie Scena dla tańca najważniejszymi celami są:

 • umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca;
 • budowanie publiczności spektakli tańca, a także repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli;
 • działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli;
 • umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

W programie dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. W tym roku w programie do rozdania jest 250 000 zł.

Z kolei celem programu Myśl w ruchu jest m.in. edukacja taneczna dzieci i młodzieży, a także wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie tańca, ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Na wsparcie mogą liczyć projekty edukacyjne w dziedzinie tańca adresowane do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, o ile trwają co najmniej 3 miesiące. Ich adresatami mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne. Istnieje możliwość tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (np. rodzice, seniorzy). Budżet programu na przyszły rok wynosi 360 000 zł.

Program Zamówienia choreograficzne ma na celu animację współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi oraz wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne. W jego ramach można się starać o dofinansowywanie projektów współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. Możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu lub grupy. Adaptacji może dokonać uznany polski lub zagraniczny choreograf. Budżet programu na 2019 r. wynosi 150 000 zł.

W ramach Programu Wydawniczego dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych publikacji dotyczących tańca. Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów — badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itp. Jego celem są:

 • wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca,
 • rozwój naukowego dyskursu o tańcu,
 • popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca,
 • propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Pula do podziału w programie w 2019 r. wynosi 60 000 zł.

We wszystkich wymienionych programach IMiT komisja opiniująca na wybór zgłoszeń ma czas do 15 lutego 2019 r. Lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej instytutu, a wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularze zgłoszeń są dostępne w systemie Witkac.

Co ważne, wnioski należy składać (łącznie):

 • elektronicznie — w systemie Witkac po zarejestrowaniu w systemie do 7 stycznia 2019 r. do godziny 15:59 oraz
 • w wersji papierowej — należy wydrukować wniosek z systemu Witkac, a następnie (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) przesłać do 8 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) pocztą tradycyjną na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, z oznaczeniem na kopercie nazwy programu.

Szczegółowe informacje oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.