Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) ogłosił nabór wniosków do IV edycji programu stypendialnego „Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy — stypendia”. Jego celem jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

W ramach programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów, kursów, warsztatów, staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

W 2019 r. w tej edycji programu planuje się 3 nabory wniosków, w terminach do:

  • 15 stycznia 2019 r.,
  • 15 maja 2019 r.,
  • 15 września 2019 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40 000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego maksymalnie na okres od:

  • 1 lutego 2019 r. do 30 września 2022 r. (w pierwszym naborze wniosków),
  • 1 czerwca 2019 r. do 31 stycznia 2023 r. (w drugim naborze wniosków),
  • 1 października 2019 r. do 30 maja 2023 r. (w trzecim naborze wniosków).

W przypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3., 4. i 5. rok przyznawane jest w formie promesy, a następnie wypłacane zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej pomiędzy stypendystą a IMiT, po zaakceptowaniu rozliczenia merytorycznego i finansowego działań zrealizowanych w poprzednim roku.

Więcej informacji na stronie Idee dla tańca w zakładce „Jak dostać stypendium?”, natomiast regulamin i wzór umowy jest dostępny na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce Programy.