Do 11 września br. można złożyć wniosek w konkursie Conservation, Protection and Use na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych. Konkurs organizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change — JPICH). Współfinansują ją instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. Budżet projektu wynosi łącznie 6 700 000 euro. W Polsce konkurs realizowany jest z udziałem środków MKiDN, koordynuje go Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Nadrzędnym celem konkursu Conservation, Protection and Use jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem uczestnictwa w inicjatywie jest udział co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych z różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białorusi, Cypru, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Włoch. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech obszarów:

  • analiza i prezentowanie zmian,
  • zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości,
  • zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym,
  • wielopłaszczyznowa ochrona.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej JPICH. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej NIMOZ.