Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowiska i performansu. Prace magisterskie można przesyłać do 31 października 2019 r.

Celem inicjatywy jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach.

W konkursie mogą brać udział prace powstałe:

  • w roku akademickim 2018/2019;
  • na wszystkich polskich uczelniach wyższych. W przypadku prac z uczelni zagranicznych warunkiem jest, aby ich autorkami (autorami) byli obywatele Polski;
  • zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych (jednak w przypadku braku możliwości przeczytania pracy przez jurorów w języku oryginału, konieczne będzie przesłanie tłumaczenia na język polski);
  • na studiach dziennych, zaocznych lub podyplomowych.

Prace konkursowe zgłaszają promotorzy, którzy dołączają do nich swoje rekomendacje.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów teatru w jego znanych odmianach — tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii, zakresu pojęć czy zaplecza ideowego.

Prace biorące udział mogą obejmować także badania nad widowiskami i performansami oraz widowiskowymi i performatywnymi aspektami różnorodnych zjawisk i procesów życia społecznego i indywidualnego. Zgłaszane być mogą także prace dotyczące dramatu pod warunkiem, że uwzględniają jego aspekt teatralny i (lub) dzieje sceniczne.

Prace magisterskie wraz z formularzem zgłoszeniowym i rekomendacją należy przesyłać w dwóch formach: elektronicznej (na adres mailowy konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl) oraz papierowej na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską).

Od dnia zakończenia naboru trzyosobowe jury składające się z samodzielnych pracowników uczelni wyższych lub instytutów naukowych zapoznaje się z pracami i ocenia je, przygotowując listę nagrodzonych i wyróżnionych.

Dla najlepszej pracy magisterskiej jury konkursu przyznaje nagrodę główną (może on także otrzymać nagrodę specjalną). Jury przyznaje także dwie nagrody specjalne:
n im. Jerzego Gota dla najlepszej pracy z zakresu historii teatru polskiego;
n im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu.

Jury może także przyznać dodatkowe nagrody niższego stopnia dla wyróżniających się prac magisterskich.

Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca 2020 r. — w Międzynarodowym Dniu Teatru. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Instytutu Teatralnego.

Więcej informacji o konkursie i jego regulamin znajdują się na stronie internetowej Instytutu Teatralnego.