Do konkursu zaproszone są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które mają już w repertuarze spektakl dla dzieci i (lub) młodzieży. Ważne, aby wnioskodawca posiadał prawa autorskie i materialne do spektaklu oraz mógł go wystawić poza swoją pierwotną siedzibą, a premiera odbyła się najwcześniej w 2016 r.

W tegorocznej edycji zostaną wybrane gotowe już spektakle, a nie, jak dotąd, ich projekty. Konkurs organizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Nabór trwa do 10 lutego br.

Konkurs im. Jana Dormana na eksploatację spektakli w szkołach jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia jakości artystycznej przedstawień prezentowanych w placówkach oświatowych. W bieżącej, piątej edycji, zmieniła się jego formuła: mogą aplikować wnioskodawcy, którzy w swoim repertuarze mają spektakl przeznaczony dla młodzieży w wieku 10-15 lat oraz chcą go prezentować w szkołach wraz z działaniami edukacyjnymi.

Realizacja zadania powinna odbyć się na terenie Polski między 15 kwietnia a 15 grudnia 2020 r. Spektakl należy zaprezentować minimum dwudziestokrotnie w placówkach oświatowych. Przy czym dopuszcza się przeprowadzenie jednej dodatkowej prezentacji poza placówką oświatową, o ile odbędzie się ona przed przedstawieniami w szkołach, a jej publicznością będą przede wszystkim nauczyciele ze szkół, w których będzie gościł spektakl.

Minimalna kwota całkowita wnioskowanego wsparcia finansowego wynosi 20 000 zł brutto, a maksymalna — 60 000 zł brutto. Wsparcie finansowe zadania wynosi do 90% budżetu zadania. Dopuszcza się wprowadzenie opłaty dla widzów przy założeniu, że wprowadzony zostanie także system zwolnień z tych opłat dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Wysokość przychodów nie może przekraczać 200 zł za jeden spektakl. Przychody muszą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej na adres email: konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz jednej płyty DVD lub CD z rejestracją spektaklu (decyduje data stempla pocztowego) na adres Instytut Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana.

Wniosek powinien zawierać pełną nazwę własną wnioskodawcy, jego adres, telefon, e-mail, stronę www, nazwiska osób upoważnionych do jego reprezentowania i składania oświadczeń woli; bezpieczny i niepubliczny link do rejestracji spektaklu; opis spektaklu wraz z pomysłem na prezentowanie go w szkole (dostosowanie do przestrzeni szkoły) oraz koncepcję działań edukacyjnych z informacją o twórcach oraz osobach prowadzących warsztaty w ramach projektu; opis eksploatacji spektaklu w placówkach oświatowych oraz budżet zadania.

Regulamin konkursu i wniosek dostępne są na stronach Instytutu Teatralnego oraz e-Teatr.pl.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 20 marca 2020 r. O wysokości wsparcia finansowego projektu wnioskodawca zostanie poinformowany drogą mailową. Lista wybranych projektów znajdzie się również na stronie internetowej Instytutu Teatralnego.