W związku z zawieszeniem działalności wielu instytucji kultury oraz odwołaniem licznych imprez kulturalnych resort kultury oferuje pomoc dla artystów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą oni wnioskować o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury.

Wnioski składa się na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 165 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MKiDN z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 17) — dalej: rozporządzenie.

Warunkiem udzielenia dofinansowania lub pomocy socjalnej jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz osiągnięć twórczych lub artystycznych albo znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.

Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej zawiera (§ 11 ust. 7 rozporządzenia):

 1. dane osoby, której wniosek dotyczy:
  • a) datę urodzenia,
  • b) imię i nazwisko,
  • c) adres korespondencyjny,
  • d) NIP, a w przypadku jego braku — numer paszportu;
 2. nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
 3. informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
 4. informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;
 5. oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej w pkt 3 i 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

Środki Funduszu udzielone na pomoc socjalną przekazuje się na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny uzgodniony z tą osobą sposób.

Więcej informacji na stronie MKiDN.