Do 30 października trwa pierwszy otwarty nabór do kolejnej edycji Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności (EPW) 2022. Nagrodę przyznaje się od 2010 r. co dwa lata.

Jak wynika z regulaminu konkursu, celem nagrody jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, które podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności temat wolności, a jednocześnie charakteryzują się wybitnymi wartościami artystycznymi.

Jak podkreśla organizator, Miasto Gdańsk, wolność w kontekście tytułu nagrody to przede wszystkim odwaga do przekraczania granic — kulturowych, językowych i politycznych. To odwaga do kształtowania poetyckich wizji, często trudnych i nieoczywistych. To odwaga, która pozwala na sprzeciw wobec zastałych form, zarówno językowych, jak i politycznych. Gdańsk jest jedynym polskim miastem, które zbudowało kolekcję poezji z całego naszego kontynentu, a Nagroda EPW znalazła trwałe miejsce na europejskiej mapie wyróżnień literackich.

Laureatem nagrody może zostać żyjący poeta lub poetka, pochodzący z Europy lub mieszkający w Europie, rozumianej według kryteriów geograficznych i tworzący w jednym z języków europejskich.

Poetów i poetki tworzących w językach innych niż polski mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie tłumacze i tłumaczki, którzy podejmą się ich przekładu. Poetów i poetki tworzących w języku polskim mogą zgłaszać wydawnictwa i inne podmioty publikujące poezję.

W tej edycji nagrody rozpatrywane będą zgłoszenia tych poetów i poetek, którzy piszą w jednym z następujących języków lub ich oficjalnych, istniejących form czy dialektów: polskim, kaszubskim, albańskim, czeskim, estońskim, niemieckim, górno- i dolnołużyckim, norweskim, słoweńskim, ukraińskim, kweńskim oraz w językach saamskich (lapońskich).

Zgłoszenie do nagrody powinno zawierać:

  • wybór 5 do 8 wierszy w przekładzie na język polski,
  • kilkuzdaniową rekomendację zgłoszenia,
  • pisemne zobowiązanie tłumacza do przygotowania wyboru wierszy poety i ich przetłumaczenia na język polski, osobiście lub w utworzonym przez siebie zespole (w przypadku uzyskania nominacji),
  • dane kontaktowe zgłaszanego poety, jego biogram i pisemną zgodę na udział w procedurze konkursowej oraz — w przypadku uzyskania nominacji — na wydanie książki z wyborem jego wierszy w polskim przekładzie, w ramach serii Europejski Poeta Wolności — Nominacje,
  • dane kontaktowe tłumacza oraz jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej.

Zgłoszenie można przesłać na dwa sposoby:

  • mailowo, na adres: info@europejskipoetawolnosci.pl, lub
  • pisemnie, drogą pocztową, na adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80–830 Gdańsk (z dopiskiem: Zgłoszenie do Nagrody EPW).

Nagrodę stanowią: statuetka Europejski Poeta Wolności oraz nagroda finansowa w wysokości 100 000 zł brutto. W każdej edycji konkursu przyznawana jest także Nagroda dla Tłumacza, którą stanowią: statuetka i nagroda finansowa w wysokości 20 000 zł brutto.

Jury wybierze 6 nominowanych poetów do końca 2020 r. Do 1 lipca 2021 r. tłumacze mają czas na złożenie gotowych książek (wybór wierszy oraz przekład całości). Do końca stycznia 2022 r. Instytut Kultury Miejskiej wyda książkę z wierszami nominowanych poetów. Wyłonienie laureatów nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności w Gdańsku wiosną 2022 r.

Szczegółowy harmonogram oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Festiwalu.