Do 30 października można zgłosić się w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców, czyli wszystkich tych, którzy znają podstawy programowe, mają wiedzę na temat dziedzictwa i chcą się nią podzielić. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022, którego celem jest zwiększenie świadomości potrzeby poznania i ochrony dziedzictwa kulturowego przez młode pokolenie.

Konkurs polega na opracowaniu materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, edukatorów lub opiekunów do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.

Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. Każdy scenariusz powinien przedstawiać informacje na temat m.in.: grupy wiekowej, do której jest skierowany; przedmiotu, którego dotyczy; tematu zajęć; przewidywanego czasu trwania lekcji; wykorzystanych w scenariuszu metod nauczania, środków dydaktycznych i pomocy multimedialnych, jak np. gry dydaktyczne, zadania, karty pracy, fiszki, prezentacje multimedialne, filmy, animacje, podcasty itp.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy edu@nid.pl lub, jeśli przygotowane materiały dydaktyczne wymagają prezentacji w innej formie (np. puzzle, gry planszowe, formy przestrzenne, makiety), prace należy dostarczyć wraz ze scenariuszem na adres siedziby NID.

Spośród prac konkursowych jury wybierze maksymalnie 10 najlepszych scenariuszy lekcji — każda zwycięska praca zostanie nagrodzona kwotą 5000 zł.

Nagrodzone scenariusze lekcji zasilą bazę wiedzy nowej platformy internetowej poświęconej edukacji o dziedzictwie edu.nid.pl. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin dostępne są stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.