16 listopada 2020 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń do drugiej edycji Programu reorientacji zawodowej muzyków na sezon 2020/2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Jak wynika z regulaminu programu reorientacji zawodowej muzyków, jest on adresowany do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie posiadają prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności:

  • śpiewacy — soliści i chórzyści oraz
  • muzycy grający na instrumentach dętych.

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W drugiej edycji programu osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • bezpłatny udział w kursie komputerowego pisania nut w programie Sibelius — stopień podstawowy lub zaawansowany;
  • stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: reorientacjamuzykow@imit.org.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres instytutu: ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie Reorientacja Muzyków). W przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą o terminie jego przyjęcia decyduje data stempla pocztowego.

Kwalifikacja kandydata do udziału w programie odbędzie się w dwóch etapach:

  1. analiza dokumentów zgłoszeniowych pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych (sprawdzenie, czy osoba aplikująca jest uprawniona do uczestnictwa w programie);
  2. rozmowa kwalifikacyjna kandydata z doradcą zawodowym.

Informację o zakwalifikowaniu do udziału w kursie komputerowego pisania nut osoba aplikująca otrzyma mailem maksymalnie do trzech dni od dnia rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyznaniu stypendium na projekt indywidualny zadecyduje komisja powołana przez dyrektora IMiT.

W trakcie całego programu uczestnicy będą objęci doradztwem personalnym, na które składają się konsultacje indywidualne oraz pomoc przy sporządzaniu dokumentów.

Regulamin oraz wzory formularzy aplikacyjnych do pobrania znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.