Jeszcze tylko do 10 maja br. można składać wnioski w konkursie grantowym, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest wyposażenie w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez:

  • kompleksowe szkolenia (udział w minimum dwóch oferowanych w ramach projektu, o tematyce: projektowanie oferty programowej online, narzędzia internetowe i zarządzanie);
  • doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

W konkursie wnioski mogą składać:

  • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury — z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;

pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej projektu grantowego, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W konkursie:

  • zostaną wyłonione przedsięwzięcia, w których wnioskodawcy wykażą zaistnienie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla ich działalności kulturalnej i jednocześnie wskażą zakres planowanych działań oraz odpowiadających im wydatków, które przyczynią się do ich znoszenia lub przeciwdziałania im w przyszłości;
  • preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 000 mieszkańców, w szczególności oddalonych od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Projekty grantowe mogą być realizowane od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Wniosek w konkursie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system SOP.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.