Jeszcze tylko do 9 sierpnia br. trwa nabór wniosków do I edycji konkursu Infrastruktury bibliotek 2021–2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. Jest to bezpośrednia kontynuacja i rozwinięcie realizowanego w latach 2011–2015 priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2016–2020″. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Jak wynika z regulaminu konkursu dostępnego na stronie Instytutu Książki, jego celem jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych oraz bibliotek wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Działanie zostało zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią lub mogą pełnić biblioteki publiczne.

Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021–2025″ służy:

  • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
  • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem. W pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 20% całkowitej kwoty dofinansowania. W ramach inicjatywy można liczyć na dofinansowanie od 500 000 zł do 2 250 000 zł.

O pomoc mogą ubiegać się gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska do 100 000 mieszkańców.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego na stronie Instytutu Książki.