Do 12 września br. można się zgłaszać do 2. edycji konkursu fotograficznego, którego organizatorem jest Województwo Mazowieckie, honorowym patronem Marszałek Województwa Mazowieckiego, a patronem artystycznym Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografów amatorów.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest W poszukiwaniu modernizmu. Przy czym pojęcie modernizm rozumie się jako ogół prądów w architekturze polegających na odejściu od form historycznych na rzecz funkcjonalizmu rozwijającego się w Polsce w latach 1918-1949 i 1956-1989. Celem konkursu jest zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej, poznania walorów krajobrazowych, pobudzenie wśród Mazowszan zainteresowania dokumentowaniem zabytków regionu, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony krajobrazu kulturowego oraz promocja bogactwa i różnorodności dziedzictwa Mazowsza. Konkurs organizowany jest w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021 — Przedsięwzięcie A.1.2.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać — drogą mailową na adres dziedzictwo@mazovia.pl — wyłącznie fotografie własne, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. i nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni.

Zgłaszana do konkursu fotografia nie może być wcześniej publikowana lub nagrodzona w innych konkursach.

Plik fotografii należy opatrzyć tytułem, wskazać miejscowość, w której ją wykonano, oraz nazwę obiektu uwiecznionego na fotografii (jeśli obiekt taką posiada). Plik skanu formularza należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

Spośród nadesłanych prac, w ciągu 30 dni jury konkursu wybierze maksymalnie 8 fotografii, biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, jakość i kreatywność zdjęć.

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

  • I nagroda — 2000 zł,
  • II nagroda — 1500 zł,
  • III nagroda — w wysokości 1000 zł,
  • maksymalnie 5 wyróżnień — po 500 zł każde.

Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko oraz ewentualnie wizerunek (zdjęcie), zostanie opublikowana m.in. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także m.in. na portalach społecznościowych województwa.