Do 17 września br. małe księgarnie, również te prowadzone przez instytucje kultury, mogą starać się o wsparcie w ramach nowego programu, którego zarządcą jest Instytut Książki. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. W programie do rozdania jest 3 mln zł.

Jak wynika z regulaminu, celem strategicznym programu jest:

 • zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni,
 • zwiększenie ich roli w realizacji działań promujących czytelnictwo,
 • wsparcie małych księgarń jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności,
 • zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności,
 • promocja twórczości polskich autorów,
 • zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni,
 • pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

 • koszty konsultingu i promocji księgarni;
 • koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy o wsparcie finansowe do 31 grudnia 2021 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać prowadzący małe księgarnie:

 • przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez MKDNiS);
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Przez małe księgarnie na potrzeby programu rozumie się sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek:

 • w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek,
 • działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi,
 • których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn,
 • oraz których liczba filii nie może być większa niż dwie.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 30 000 zł.

Program wprowadza dwuletnie certyfikaty dla tych podmiotów, które spełnią wymogi określone w jego regulaminie. Przyznanie certyfikatu jest równoznaczne z otrzymaniem dostępu do środków finansowych w ramach programu. Certyfikat nie jest odnawiany automatycznie. Szczegółowe informacje o programie, w tym formularz wniosku oraz treść regulaminu, można znaleźć na stronie Instytutu Książki.