Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wydarzeniu patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 42. edycji konkursu mogą uczestniczyć muzea w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach, których statut lub regulamin został uzgodniony z MKiDN. Na zgłoszenie mają czas do 31 marca 2022 r.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami.

Konkurs dotyczy inicjatyw, które zostały zakończone w roku edycji konkursu (wyjątkiem są wystawy czasowe).

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach:

  • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury — zrealizowane przez muzea projekty konserwatorskie i działania przyczyniające się do ochrony dziedzictwa kultury;
  • edukacja — projekty z zakresu edukacji muzealnej, np. programy edukacyjne wystaw, cykle wykładów, cykle lekcji muzealnych, wydawnictwa edukacyjne;
  • projekty naukowo-badawcze — zrealizowane przez muzea projekty o charakterze naukowo-badawczym;
  • nowe i zmodernizowane wystawy stałe — nowe muzealne wystawy stałe lub wystawy, które zostały poddane modernizacji;
  • wystawy czasowe — wystawy czasowe realizowane przez muzea w 2021 r. i zakończone najpóźniej w lutym 2022 r.;
  • zarządzanie — obejmuje działania i procesy zarządcze wprowadzone w muzeum, które przyczyniają się w sposób znaczący do poprawy jego funkcjonowania, np. w obszarach zarządzania zbiorami, infrastruktury, digitalizacji, obsługi zwiedzających, promocji, pozyskiwania funduszy.

Każde przedsięwzięcie może być rozpatrywane tylko w jednej kategorii. Niemożliwe jest dokonywanie podziału danego przedsięwzięcia na części i zgłaszanie go w różnych kategoriach.

Każde muzeum może zgłosić maksymalnie trzy przedsięwzięcia, każde w innej kategorii.

Na zgłoszenie w konkursie składają się: karta zgłoszeniowa oraz prezentacja w formacie PDF. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres sybilla@nimoz.pl. Po formalnym sprawdzeniu kompletności karty zgłoszeniowej muzeum otrzyma hasło dostępu do elektronicznego systemu naboru zgłoszeń, do którego prześle kartę zgłoszeniową (PDF) oraz prezentację projektu (łącznie 35 MB).

Prezentację muzeum przygotowuje według własnego uznania i w oparciu o znajomość specyfiki zgłaszanego projektu.

Nagroda główna i nagrody w poszczególnych kategoriach mają formę statuetki. Wyróżnienia mają formę dyplomu.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz w mediach poświęconych konkursowi i na stronie konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi na tej stronie kryteriami ocen, które mogą być pomocne w przygotowaniu prezentacji.