Do 13 maja br. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Pula środków do rozdania w programie wynosi 2 300 000 zł.

Celem programu jest wzrost:

  • społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami;
  • świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi społeczności lokalnych z dziedzictwem kulturowym.

Na dofinansowanie mogą liczyć działania (zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej):

  • przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia i zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  • zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  • edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  • edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;

a także prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

Zadanie może być realizowane w Polsce do 31 października 2022 r., a projekt powinien spełniać warunki:

  • w realizacji zadania wymagany jest udział co najmniej 5 wolontariuszy, do grupy tej nie zalicza się pracowników lub członków organów wnioskodawcy;
  • niedopuszczalne jest, aby wolontariusze zaliczali w jakimkolwiek zakresie praktyki studenckie;
  • wolontariuszy nie wolno obciążać żadnymi kosztami realizacji projektu, w tym w formie wpisowego lub pokrycia części kosztów.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5000 zł, a kwota maksymalna 80 000 zł. Składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu Witkac. Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Więcej informacji, w tym regulamin programu i wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku, znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.