Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jeszcze do 17 października br. można składać wnioski w trzecim naborze do programu grantowego, którego celem jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym zwiększaniu i uzupełnianiu zbiorów.

Wnioski w programie realizowanym ze środków MKiDN składa się za pośrednictwem systemu Witkac.

O pomoc mogą ubiegać się instytucje kultury wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (z wyjątkiem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN). Program umożliwia dofinansowanie zakupu pojedynczego obiektu, jak również kolekcji, z wyłączeniem sztuki współczesnej, której nabywanie jest możliwe w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Przedmiotem zakupu nie może być grupa obiektów niestanowiąca spójnej pod względem merytorycznym kolekcji. Planowane do zakupu dzieła powinny w sposób jednoznaczny wpisywać się w politykę gromadzenia zbiorów oraz strategię muzeum, realizowane przez wnioskującą instytucję.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalna 500 000 zł. Minimalny wkład własny muzeum wynosi 20% budżetu zadania.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.