Poradnik Instytucji Kultury 10/2022

Umowa o pracę i o dzieło z pracownikiem artystycznym

Pracownicy artystyczni (muzyk, aktor) w umowach o pracę są zobowiązani do świadczenia pracy podczas prób, do indywidualnej pracy artystycznej i pozostawania w stanie gotowości. Za te czynności otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie. Instytucja przygotowuje harmonogram pracy i ewidencjonuje czas pracy pracowników artystycznych. Dodatkowo zawiera ona z pracownikami artystycznymi umowy o dzieło na występy podczas koncertów i spektakli z przeniesieniem praw autorskich. Wykonawca dzieła nie jest chroniony przepisami prawa pracy, m.in. przepisami o dobowej normie czasu pracy.
Czy do dobowej normy czasu pracy pracownika artystycznego powinno się wliczać czas pracy przepracowany w ramach umowy o dzieło? Często zdarza się, że tego samego dnia pracownik artystyczny wykonuje pracę w ramach stosunku pracy i w ramach umowy o dzieło, co może powodować, że rzeczywisty przepracowany czas przekracza dobową normę czasu pracy.

Urlop bezpłatny przed urlopem wypoczynkowym

Pracownik instytucji kultury w związku z wyjazdem na miesiąc chce wystąpić o udzielenie urlopu bezpłatnego. Ma jeszcze do wykorzystania 15 dni urlopu wypoczynkowego.
Czy może to zrobić, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Dodatek funkcyjny na zwolnieniu chorobowym i na urlopie

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W regulaminach obowiązujących w instytucji nie zawarto zasad ich wypłaty w przypadku zwolnień lekarskich lub korzystania z urlopu wypoczynkowego przez pracowników.
Czy w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacony w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia dodatku funkcyjnego, czy też należy wypłacić go w całości?

Dofinansowanie z PFRON gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia

Czy biblioteka publiczna może ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) do wynagrodzenia pracownika, który uzyskał status osoby niepełnosprawnej w trakcie zatrudnienia?

Uprawnienia po zmarłym pracowniku

Zmarła główna księgowa instytucji kultury. Pracowała na 0,25 etatu. Jej córki złożyły pisma o wypłatę wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego. Powołały się na art. 631 § 2 Ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).
Jak obliczyć, za ile dni należy się wypłata, i czy przysługuje odprawa pośmiertna?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

Czyj podpis powinien się znaleźć na przyznaniu odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki gminnej — wójta czy pracownika upoważnionego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora, jeżeli taki zapis znajduje się w regulaminie organizacyjnym?
Czy taka odprawa może być do 25% wyższa niż określona w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Kontrola instytucji kultury przez radnego

Instytucja kultury nie zgadza się udostępnić radnemu wglądu w swoje dokumenty — faktury, rachunki. Argumentuje to między innymi tym, że radny nie jest członkiem komisji rewizyjnej, a komisja ta nie ma sporządzonego i zatwierdzonego planu kontroli. Natomiast radny uważa, że może przeprowadzić kontrolę instytucji z uwagi na treść art. 24 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), z którego wynika, że w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do:
uzyskiwania informacji i materiałów dotyczących instytucji kultury, takich jak faktury, zawarte z nią umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
wglądu w działalność — w statut, regulaminy itp.
Ponadto radny na łamach lokalnej prasy i w mediach społecznościowych informuje, że instytucja kultury nie chce mu udostępnić dokumentów finansowych i że prawdopodobnie ma coś do ukrycia.
Jak można się obronić przed natarczywością i agresją radnego?

Zastrzeżenia w umowie z agencją artystyczną dotyczące kary umownej

Na potrzeby organizacji koncertu instytucja podpisuje umowę z agencją. Agencja zastrzegła chorobę artysty jako siłę wyższą, która powoduje, że jej wystąpienie nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty kar umownych. Choroba artysty to wypadek losowy, trudny do przewidzenia, ale w razie jego zaistnienia instytucja kultury zostaje bez artysty i z poniesionymi wydatkami na organizację koncertu. Trudno w takiej sytuacji zmienić termin, bo koncert jest planowany w ramach festiwalu plenerowego. Wydaje się słuszne, że agencja powinna w takiej sytuacji zapewnić innego artystę lub zwrócić koszty poniesione przez instytucję kultury.
Czy można zrobić takie zastrzeżenie w umowie?

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury

Czy bibliotekom publicznym będzie przysługiwał tzw. dodatek energetyczny? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie i w jakich okolicznościach?

Organy doradcze w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie

  • Statut instytucji kultury powinien wymieniać organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
  • Do niedawno przyjmowano, że organy doradcze, jako niezdefiniowane w ustawie, nie są niezbędnym elementem statutu, co potwierdzało m.in. orzecznictwo
  • Pojawiły się jednak rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające jednoznacznie, że organy doradcze są niezbędne w każdej instytucji

Przestrzeń do działania

Niezależnie od praktyk i różnego rodzaju ofert edukacyjnych, studentowi warto… zaufać.

A gdyby tak znaleźć pracę?

Pracujwkulturze.nck.pl to portal prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Można w nim znaleźć między innymi szczegóły programu Praktykuj w kulturze, z którego mogą korzystać zarówno instytucje kultury, jak i studenci.