Do 30 października br. osoby pełnoletnie mogą nadsyłać prace w konkursie, którego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, odpowiednio 700, 500 i 300 zł. Organizator przewiduje także przyznanie trzech wyróżnień. Zarówno nagrodzeni, jak i wyróżnieni otrzymają okolicznościowy dyplom oraz statuetkę.

Celem konkursu jest promocja kultury słowa pisanego, pobudzenie wrażliwości na piękno języka polskiego, rozwijanie umiejętności literackich oraz popularyzacja twórczości literackiej głównie literatów amatorów, a także prezentacja utworów własnych nieznanych dotąd literatów amatorów i przedstawienie ich twórczości szerokiemu gronu odbiorców.

Do konkursu przyjmowane będą prace niestanowiące własności intelektualnej osób trzecich:

  • napisane prozą wyłącznie w języku polskim,
  • w dowolnej konwencji literackiej,
  • dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Każda praca powinna mieć objętość około 1,5–2 stron znormalizowanego tekstu i musi mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4.

Podpisane godłem prace konkursowe należy przesyłać na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, ul. 11 Listopada 62, 21-200 Parczew, z dopiskiem: Konkurs literacki: Zapisane w pamięci.