Do 15 lutego br. trwa nabór wniosków dla operatorów regionalnych (wojewódzkich) do programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023–2025.

Celem głównym programu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Program zakłada dofinansowanie zadań podejmowanych w tym obszarze przez operatorów oraz wyłonionych przez nich lokalnych beneficjentów.

Celami szczegółowymi programu, jak wynika z jego regulaminu, są:

 • rozwój umiejętności młodzieży w zakresie krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze,
 • wspieranie podmiotowości i wzmacnianie tożsamości oraz integracji społeczności lokalnych,
 • wspieranie twórczego i wrażliwego na lokalne konteksty społeczne wykorzystania dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych,
 • rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz
 • upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację programu.

Program zakłada zastosowanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych, inspirowania i inicjowania kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży oraz kształtowania u niej postaw oraz umiejętności współpracy i odpowiedzialności. Podstawą przyjęcia tych celów jest założenie, że podmiotowe uczestnictwo w kulturze jest istotnie związane z tożsamością jednostek i wspólnot lokalnych, ich dobrostanem, gotowością do podejmowania dialogu, budowania więzi i rozwijania kapitału społecznego.

Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 realizowana będzie w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Działania na poziomie lokalnym wdrażane będą w formie partnerstw podmiotów, które — odwołując się do uzasadnionej potrzeby wynikającej z samodzielnie opracowanej diagnozy — przygotują i przeprowadzą projekty animacyjno-kulturalne na rzecz danej społeczności.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Na wsparcie w programie mogą liczyć inicjatywy, które odnoszą się do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i społecznych, w szczególności do:

 • zmian w sposobach uczestnictwa młodzieży w kulturze oraz w zakresie kompetencji kulturowych młodzieży,
 • wzrostu problemów emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży wskutek pandemii, osłabienia więzi społecznych i polaryzacji systemów wartości,
 • potrzeby zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami,
 • nasilenia relacji międzykulturowych w efekcie zwiększonej mobilności jednostek oraz mieszania się grup o odmiennym pochodzeniu kulturowym,
 • terytorialnego zróżnicowania w dostępie do oferty kulturalnej oraz potrzeby działania na rzecz demokratyzacji i spójności społecznej,
 • postępującego ucyfrowienia wielu sfer życia społecznego,
 • narastającej świadomości praw kulturowych.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie działań wynikających z roli operatora regionalnego programu (poziom wojewódzki), stanowiących kompleksowe zadanie, na które składają się:

 • organizacja spotkania wprowadzającego dla podmiotów zainteresowanych zawiązaniem partnerstwa i realizacją w tej formule projektu na rzecz społeczności lokalnej, z czynnym udziałem młodzieży;
 • organizacja i udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą;
 • organizacja szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje uczestników lokalnych partnerstw, w szczególności w zakresie sposobów współpracy z młodzieżą;
 • wsparcie w opracowaniu lokalnych diagnoz i planów działań animacyjnych;
 • przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzanie konkursów na stworzenie partnerstw lokalnych służących diagnozowaniu potrzeb, wypracowywaniu i testowaniu narzędzi oraz kreowaniu lokalnych projektów edukacyjno-animacyjnych z udziałem młodzieży, wykorzystujących metody i narzędzia edukacji kulturowej;
 • realizacja działań sieciujących na poziomie regionalnym: budowanie sieci podmiotów wspierających wymianę doświadczeń i zaplecze kompetencyjne do testowania i wykorzystywania narzędzi edukacji kulturowej w praktyce;
 • analiza działań realizowanych na poziomie lokalnym i wskazywanie modelowych rozwiązań w zakresie metod pracy stosowanych w edukacji kulturowej;
 • prowadzenie stałej ewaluacji podejmowanych działań; bieżące monitorowanie postępu realizacji założonych celów oraz doroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Polski w następujących terminach:

 • od 15 marca do 15 listopada 2023 r.,
 • od 1 stycznia do 15 listopada 2024 r.,
 • od 1 stycznia do 15 listopada 2025 r.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2023–2025 wynosi:

 • minimalnie 300 000 zł, przy czym dofinansowanie w jednym roku wynosi minimalnie 100 000 zł,
 • maksymalnie 600 000 zł, przy czym dofinansowanie w jednym roku wynosi maksymalnie 200 000 zł.

Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Informacje dotyczące programu, w tym regulamin, znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.