Do 29 września br. trwa pierwszy nabór wniosków do Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pula środków w naborze wynosi 400 mln zł.

W ramach inicjatywy wspierane będą inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy i innowacje społeczne z dwóch obszarów: Rozwoju infrastruktury kultury zabytkowej i niezabytkowej oraz Ochrony i podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Obszar I Rozwój infrastruktury kultury zabytkowej i niezabytkowej ma na celu tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki programowi powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadaniem obszaru II Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego jest podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w prezentacji oferty.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • państwowe instytucje kultury,
  • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
  • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
  • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
  • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:

  • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe, oraz
  • kościoły i związki wyznaniowe.

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi dla obszaru I 300 mln zł, dla obszaru II 100 mln zł. Minimalna wartość projektu to 10 mln zł kosztów całkowitych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na stronie Wnioski o dofinansowanie.