Do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Program realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację inicjatywy wynosi 3,5 mln zł.

Nadrzędnym celem programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych” jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym powiększaniu i uzupełnianiu gromadzonych kolekcji muzealnych.

Inicjatywa skierowana jest do muzeów, których statut jest uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN, które są wpisane do rejestru instytucji kultury MKiDN.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub zakup kolekcji. Przedmiotem zakupu nie może być grupa obiektów niestanowiąca spójnej pod względem merytorycznym kolekcji.

Minimalna kwota wnioskowanego grantu wynosi 20 000 zł, maksymalna natomiast 500 000 zł.

Realizacja zadania musi odbyć się 2023 r. i może trwać maksymalnie 90 dni.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wnioski składać za pośrednictwem systemu Witkac.

Do wniosku należy załączyć skany:

  • co najmniej 2 opinii eksperckich dotyczących obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu zawierających odręczny podpis osób je sporządzających,
  • opinii konserwatorskiej dotyczącej obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, zawierającej odręczny podpis osoby sporządzającej, dokumentację wizualną obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu,
  • dokumentu określającego politykę gromadzenia zbiorów,
  • dokumentu określający procedury muzeum w zakresie nabywania obiektów do zbiorów.