Do 31 października br. młodzi artyści, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, mogą zgłaszać się do konkursu organizowanego przez MKiDN. W jego imieniu czynności prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

W ramach przeprowadzanego drogą elektroniczną konkursu zdobyć można stypendium o wysokości od 35 000 do 55 000 zł brutto. Od początku działania programu, czyli od 2004 r., przyznano ponad 1500 stypendiów.

Jak wynika z regulaminu konkursu, celem Młodej Polski jest wspieranie indywidualnego rozwoju młodych artystów umożliwiającego dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej i twórczej. Program jest adresowany do osób do 35. roku życia, zajmujących się twórczością artystyczną, legitymujących się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach:

 • literatura (w tym reportaż dziennikarski),
 • sztuki wizualne (w tym fotografia),
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film.

Stypendium może być realizowane w Polsce albo za granicą.

W konkursie mogą uczestniczyć posiadające polskie obywatelstwo osoby:

 • zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
 • urodzone nie wcześniej niż w 1988 r.

O stypendium nie może wnioskować:

 1. osoba, która przedsięwzięcie z przyznanego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest MKiDN:
  • aktualnie realizuje,
  • realizowała — przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
 2. osoba, która została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium — przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendia są przyznawane na okres do 31 grudnia 2024 r. i wypłacane w miesięcznych transzach. Ich wysokość nie może przekraczać trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dz. Urz. Monitor Polski na podstawie art. 5 ust. 7 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stypendia w programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U. z 2012 r. poz. 612).

Wnioski o stypendium należy wraz z załącznikami składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK. Oceny formalnej tych wniosków dokonuje NCK do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków, a oceny merytorycznej — komisja powołana przez MKiDN. Stypendia przyznawane są decyzją MKiDN na podstawie rekomendacji tej komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapadnie nie wcześniej niż 31 stycznia 2024 r.

Więcej informacji, w tym regulamin i niezbędne dokumenty, dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.