Do końca października br. można składać wnioski w ramach pierwszego naboru do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” na 2024 rok. Prognozowany budżet inicjatywy wynosi 201 625 000 zł.

Nadrzędnym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o dofinansowanie takich zadań jak prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

  • planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
  • planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii;
  • przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
  • przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wniosek złożyć w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.