Tylko do poniedziałku włącznie, tj. do 16 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXIII edycji programu stypendialnego „Gaude Polonia” na 2024 rok. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z inicjatywą prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 r. i jego nadrzędnym celem jest wzmacnianiu więzi kulturowych i budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami. Zadaniem konkursu jest także promocji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpraca między środowiskami artystycznymi z Polski i krajów regionu.

O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich reprezentujący następujące dziedziny: film, sztuki wizualne, opieka nad zabytkami, literatura, muzyka, teatr i taniec.

Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom oprócz sfinansowania ich pobytu w Polsce także opiekę merytoryczną ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki. W tegorocznej edycji programu wysokość stypendium wynosi 4500 zł brutto miesięcznie. Pobyty będzie można realizować w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r.

W ramach inicjatywy przyznano dotychczas 914 stypendia, z czego aż 691 dla ludzi kultury z Ukrainy.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy złożyć wniosek osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13 w Warszawie lub przesłać na ten sam adres pocztą. Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie podjęcia do 15 grudnia 2023 r.