Do 18 grudnia br. samorządowe instytucje kultury — wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa, mogą zgłaszać się do programu, który prowadzi Instytut Książki.

Strategicznymi celami programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej:

  • promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,
  • zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych,
  • inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy),
  • popularyzacja idei dyskusyjnych klubów książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ten ruch.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z koordynacją i organizacją działalności DKK na terenie danego województwa, a w szczególności m.in.:

  • prowadzenia ewidencji DKK;
  • utrzymywania stałego kontaktu z klubami w celu wspierania ich działalności;
  • zakupu książek, które będą przedmiotem dyskusji działających klubów i ich dystrybuowania do poszczególnych klubów oraz ich ewentualnego udostępniania innym wojewódzkim bibliotekom publicznym;
  • organizowania spotkań z autorami książek, wykładów o literaturze, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów dla moderatorów i klubowiczów, spotkań integrujących społeczność DKK, spotkań promocyjnych dla bibliotekarzy i osób zainteresowanych prowadzeniem klubów, a także innych inicjatyw realizujących cele programu;
  • organizowania działań, w ramach których moderatorzy i klubowicze będą włączani w ogólnopolskie akcje czytelnicze bądź obchody literackich jubileuszy;
  • wspierania powstawania recenzji z przeczytanych książek i ich publikowania oraz przygotowywania relacji dokumentujących spotkania w ramach DKK, a także promocję DKK.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać kwoty wynikającej z zastosowania następującego algorytmu: liczba klubów w województwie według stanu na 31 października 2023 r. × 1,1 (zwiększenie liczby klubów) × 1400 zł (szacowany koszt działalności klubu w 2024 r.). W ramach tej kwoty mieści się wynagrodzenie dla koordynatorów wojewódzkich i innych osób pracujących przy programie.

Więcej informacji o programie, w tym regulamin i niezbędne dokumenty, są dostępne na stronie Instytutu Książki.

Program DKK dofinansowano ze środków MKiDN.