Jeszcze tylko do 15 grudnia br. instytucje podległe, nadzorowane oraz współprowadzone przez MKiDN mogą składać wnioski do kolejnej edycji programu Kultura inspirująca, który realizuje resort kultury.

Celem programu jest promocja polskiej kultury za granicą:

 • budowanie wizerunku RP jako państwa nowoczesnego, zaangażowanego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa i jego wkładu w kulturę europejską i światową;
 • wzmocnienie siły oddziaływania za granicą polskiej kultury, wiedzy i dobrych praktyk instytucji podległych i nadzorowanych przez ministra oraz wykorzystanie ich potencjału w synergii z priorytetami polskiej polityki zagranicznej oraz w uzupełnieniu do nich;
 • wzmocnienie wizerunku Polski i polskiej kultury podczas ważnych wydarzeń międzynarodowych we współpracy z innymi instytucjami polskimi i zagranicznymi.

Budżet programu wynosi po 3 mln zł w 2024 oraz w 2025 r.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów jednorocznych (realizowanych w 2024 r.) lub dwuletnich (realizowanych w latach 2024–2025) obejmujących:

 • działania promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego i realizowane poza granicami RP,
 • wizyty studyjne — przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów.

Jak podkreśla MKiDN na swojej stronie internetowej, z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową projekty mogą:

 • wzmacniać wizerunek Polski jako kraju, który aktywnie wspiera wolność i suwerenność innych państw,
 • promować polskie wsparcie dla ruchów demokratycznych w Białorusi oraz włączać w wydarzenia artystów z Ukrainy.

Co ważne:

 • strategiczny partner zagraniczny jest obligatoryjny (jego brak skutkuje odrzuceniem wniosku);
 • jedna instytucja może złożyć maksymalnie dwa wnioski. Wniosek obejmuje formularz wraz z kosztorysem. Wersje elektroniczne dokumentów należy przesyłać na adres: wspolpracazagraniczna@kultura.gov.pl;
 • komunikacja informacyjno-promocyjna powinna być prowadzona w języku kraju, w którym realizowany jest projekt, opracowana w sposób kreatywny i innowacyjny, uwzględniający miejscowe uwarunkowania, w szczególności poszanowanie kontekstu społeczno-kulturowego, religijnego i politycznego kraju, w którym realizowany jest projekt;
 • w ramach realizacji zadań nie można finansować m.in.: publikacji w języku polskim oraz działań informacyjno-promocyjnych na terenie Polski.

Zadania finansowane w ramach programu mogą koncentrować się na prezentacji konkretnego wydarzenia lub zjawiska, jak również prezentować polskie dziedzictwo i polską kulturę w sposób przekrojowy i wielodziedzinowy.

Przy wyborze kraju prezentacji wydarzenia należy wziąć pod uwagę wspólnotę doświadczeń historyczno-kulturowych oraz dostosowanie dziedziny do specyfiki danego kraju.

Duże znaczenie będzie miało miejsce realizacji projektu. Priorytetowo będą traktowane zadania realizowane na terenie państw Europy, Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), Azji Wschodniej (Japonia, Republika Korei, Wietnam), jak również krajów o kluczowym znaczeniu w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji, w tym regulamin programu i formularze, dostępne są na stronie internetowej resortu kultury.