Do 29 grudnia br. można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 2,5 mln zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Zadaniem programu jest także włączanie mieszkańców, lokalnych organizacji, instytucji i przedstawicieli biznesu do wspólnego planowania i realizacji działań poprzez utworzenie lokalnego partnerstwa.

W tegorocznej edycji programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań:

 • Inicjatywy lokalne lub
 • Partnerstwo lokalne.

Zadanie I Inicjatywy lokalne skierowane jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Zadanie II Partnerstwo lokalne jest kolejnym etapem społecznego i profesjonalnego rozwoju domu kultury, opartym na budowaniu partnerskich relacji w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca pomoże stworzyć przestrzeń ułatwiającą wypracowanie i realizację działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

Zadanie I Inicjatywy lokalne

W ramach Zadania I — Inicjatywy lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

Pierwsza część zadania realizowanego w ramach tego zadania obejmuje:

 • przeprowadzenie, przy aktywnym udziale zespołu beneficjenta, diagnozy identyfikującej zasoby kulturowe danej społeczności lokalnej i realizację wynikających z diagnozy samodzielnych inicjatyw oddolnych;
 • opracowanie w oparciu o wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy, i następnie udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
 • dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw mieszkańców wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;
 • stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji;
 • przeprowadzenie ewaluacji I części zadania.

Druga część zadania realizowanego w ramach Zadania I obejmuje:

 • realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 wybranych inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;
 • dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy;
 • opracowanie planu kontynuacji działań ze społecznością lokalną po zakończeniu realizacji programu.

W realizacji obydwu części Zadania I uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych.

Zadanie II Partnerstwo lokalne

W ramach Zadania II — Partnerstwo lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji kompleksowego zadania składającego się z następujących działań realizowanych przez:

 1. Zespół zadaniowy
  • zorganizowania i obowiązkowego uczestnictwa zespołu zadaniowego i mentora w szkoleniu/warsztacie stacjonarnym w wymiarze minimum 6 godzin z budowania zespołu, w tym z komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej instytucji;
  • zawiązania partnerstwa lokalnego, określenia jego celów i kierunków działania;
  • rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego;
  • realizacji przez trenerów cyklu szkoleń/warsztatów obejmujących następujące zagadnienia szkolenie/warsztat w wymiarze minimum 6 godzin poświęcony pracy ze społecznością lokalną.
 2. Partnerstwo lokalne
  • rozwijanie lokalnego partnerstwa; szkolenie/warsztat w wymiarze minimum 6 godzin dotyczący współtworzenia oferty kulturalnej w partnerstwie; dowolne szkolenie/warsztat w wymiarze minimum 6 godzin wynikające z rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego;
  • wypracowania pomysłu na projekt o charakterze procesowym, z uwzględnieniem aktualnych wniosków z diagnozy opracowanej w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne;
  • przeprowadzenia mikrodiagnozy pomysłu na projekt wraz z opracowaniem krótkiego raportu; realizacji projektu z uwzględnieniem wniosków z mikrodiagnozy;
  • ewaluacji procesowej przygotowania i realizacji projektu;
  • opracowania planu działania partnerstwa lokalnego po zakończeniu realizacji programu;
  • współpracy ze wskazanym przez NCK mentorem.

W realizacji Zadania II uczestniczy wskazany przez Narodowe Centrum Kultury mentor, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych.

W ramach Zadania I pierwsza część zadania może być realizowana w terminie od 14 lutego do 1 lipca 2024 r., druga natomiast od 30 lipca do 14 listopada 2024 r. Zadanie II można realizować od 14 lutego do 14 listopada 2024 r.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się

 • domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Maksymalna kwota dofinansowania I zadania części I to 10 000 zł, natomiast części II 30 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania zadania II wynosi 50 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wnioski składać poprzez System Obsługi Programów na stronie Narodowego Centrum Kultury.