Do 14 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Nadrzędnym celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest docenienie właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy w sposób wzorowy prowadzą prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także działają na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli zabytków, ich posiadaczy i zarządców, a także Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, kierowników delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorów samorządowych.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zgłoszenia do inicjatywy można składać od tego roku w następujacych kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  • Adaptacja obiektów zabytkowych;
  • Architektura i budownictwo drewniane;
  • Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
  • Zabytek dostępny oraz
  • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

„Zabytek dostępny” to nowa kategoria, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Olsztyn, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

Ogłoszenie laureatów oraz uroczysta gala wręczenia nagród nastąpi do 30 czerwca 2024 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowego Instytutu Dziedzictwa.