Do 10 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Do tegorocznej edycji można zgłaszać prace doktorskie obronione w latach akademickich 2021/2022 i 2022/2023. Prace będą przyjmowane w dziedzinach takich jak:

  • nauki o kulturze i religii;
  • literaturoznawstwo;
  • nauki o sztuce;
  • etnologia;
  • etnografia;
  • antropologia kultury;
  • socjologia kultury oraz psychologia międzykulturowa i etnomuzykologia.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie napisane wyłącznie w języku polskim. Nie mogą być one natomiast opublikowane we fragmentach dłuższych niż 20 procent pracy, ani w całości przed ogłoszeniem konkursu i w trakcie jego trwania.

Głównymi kryteriami wyboru prac, którymi będzie kierować się jury, to zgodność pracy z tematyką konkursu, sposób interpretacji tematu, umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym oraz trafność problematyzacji czy sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego. Organizator będzie też brał pod uwagę nowatorstwo i oryginalność ujęcia tematu pracy, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej czy atrakcyjność dla przyszłych czytelników.

Na laureatów trzech najlepszych prac czekają gratyfikacje finansowe. Odpowiednio pierwsza nagroda to 10 000 zł, druga nagroda 6000 zł oraz trzecia nagroda 4000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki inicjatywy zostaną ogłoszone do 7 października 2024 r. na stronie NCK.