Poradnik Instytucji Kultury 03/2024

Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W Dz.Urz. Monitor Polski z 28 lutego 2024 r. pod poz. 177 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r.

Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS w 2024 r. jest opublikowane przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r.

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez ZUS

W Dz. Urz. Monitor Polski z 16 lutego 2024 r. nr 130 opublikowano Komunikat Prezesa ZUS z 14 lutego 2024 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Koszty darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań zbrojnych na terytorium Ukrainy przekazane w 2024 r.

W Dz.U. z 21 lutego 2024 r. pod poz. 232 opublikowano Ustawę z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: nowelizacja).

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu NCK na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Do 10 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.03.20)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Tylko do 4 kwietnia można zgłosić się w projekcie edukacyjnym NCK Barwy Wspólne — Poczuj Polskę

Do 4 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do projektu edukacyjnego „Barwy Wspólne — Poczuj Polskę”. Inicjatywa jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Barwy Wspólne. Organizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

Do końca marca można składać wnioski w programie NIM „Rozbudowa zbiorów muzealnych”

Do 31 marca br. trwa nabór wniosków w programie „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzeów. Program realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi 3,5 mln zł.

Trwa nabór do programu rezydencjalnego Miast Literatury UNESCO

Do 25 marca br. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu rezydencjalnego Miast Literatury UNESCO — Krakowa, Barcelony, Norwich oraz Quebecu i Bucheonu.

Trwa nabór do XVI edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Weź udział w V edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Organizatorem inicjatywy jest Gmina Miejska Kraków, a jej realizatorem Krakowskie Biuro Festiwalowe. Nagroda przyznawana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Akta osobowe dyrektora instytucji kultury

Akta osobowe dyrektora instytucji prowadzone są w starostwie powiatowym, który jest organizatorem tej instytucji. Pracownicy instytucji potwierdzają obecność w pracy poprzez składanie podpisu na liście obecności. Obecnie dyrektor jednostki również podpisuje się na liście obecności.
Czy jest konieczne potwierdzanie obecności przez dyrektora?
Dla pracowników tworzone są grafiki i miesięczna ewidencja czasu pracy. Do tej pory tego typu dokumentację instytucja tworzyła też dla dyrektora. Czy słusznie?
Czy za dokumentację związaną z zatrudnieniem dyrektora odpowiada tylko organizator, czy powinna ją również prowadzić instytucja kultury?