Aleksandra Kamińska

prawnik

Potrącenia z wynagrodzenia w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Potrąceń przymusowych instytucja dokonuje niezależnie od woli pracownika, bez jego zgody • Z tytułu należności alimentacyjnych instytucja może potrącić pracownikowi maksymalnie 3/5 wynagrodzenia • Trzeba pamiętać o kolejności potrąceń

Jak prawidłowo utworzyć park kulturowy?

• Uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego podejmuje rada po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków • Plan ochrony parku kulturowego sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) • Gminy popełniają błędy przy tworzeniu parków kulturowych