Minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił, że to na producencie filmu spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim osobom biorącym udział w produkcji filmu.

Zadaniem zaś kierownika produkcji będzie sporządzenie szczegółowego planu zabezpieczeń dla wszystkich prac zdjęciowych. On też będzie odpowiedzialny za jego wykonanie. 9 lipca 2011 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie z 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz.U. Nr 75, poz. 401). Tego dnia upłyną bowiem trzy miesiące od ogłoszenia nowych przepisów, co miało miejsce 8 kwietnia 2011 r.

Szczególne zasady bezpieczeństwa trzeba będzie stosować:

  • przy produkcji filmu,
  • przy świadczeniu usług filmowych,
  • w odniesieniu do osób wykonujących prace lub przebywających na planie.

Rozporządzenie precyzyjnie określa sposób postępowania przy m.in.:

  • czynnościach kaskaderskich,
  • dekoracjach,
  • pracach nad zastosowaniem efektów pirotechnicznych,
  • instalacji urządzeń elektrycznych i techniki zdjęciowej,
  • instalacji dźwięku i oświetlenia.

Nowe rozporządzenie zastąpiło wcześniejsze przepisy w tym zakresie, a mianowicie rozporządzenie ministra kultury i sztuki z 28 kwietnia 1970 r. (Dz.U. z 1970 r. Nr 12, poz. 113 oraz z 1993 r. Dz.U. Nr 50, poz. 229).