Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup i jednostek, a także wzrost — na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym — świadomości znaczenia tego dziedzictwa oraz zapewnienie międzynarodowej współpracy i pomocy to cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konwencja, którą sporządzono w Paryżu 17 października 2003 r., została właśnie podana do powszechnej wiadomości przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018).
Zgodnie z dokumentem, ochronie podlegać ma niematerialne dziedzictwo kulturowe, do którego zalicza się:

  • tradycje i przekazy ustne (w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego),
  • sztuki widowiskowe,
  • zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne,
  • wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata,
  • umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.