Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym mają być sporządzane na wzorach RB-BZ1 i RB-BZ2.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych ma być sporządzane według katalogu funkcji zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach RB-BZ1 i RB-BZ2 — zdecydował Minister Finansów. Jego rozporządzenie z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766) zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2012 r.

Nowe przepisy wymagają m.in. sporządzania sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze roku budżetowego bez ujmowania w nim informacji dotyczących celów i mierników na poziomie działań.
Pozwalają też na korygowanie sprawozdań:

  • półrocznych — w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia sprawozdania,
  • rocznych — w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, w terminie do 30 kwietnia następującego po roku budżetowym.

Co ważne, przepisy rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2012 r., ale po raz pierwszy trzeba je zastosować dopiero do sprawozdań sporządzanych za 2012 r.