Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny będą musiały dołączyć do wniosku odpowiednio dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka, a także orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Nowe rozporządzenie dotyczące sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, wydane przez ministra pracy i polityki społecznej 27 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 298, poz. 1769), wymaga ponadto dołączenia do wniosku zaświadczenia szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, także w przypadku szkoły wyższej. Jeszcze dłuższa jest lista dokumentów, jakie mają przedłożyć osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny, by potwierdzić wysokość dochodu rodziny. Wśród dokumentów rozporządzenia wymienia m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego, oświadczenia członków rodziny rozliczających uzyskiwane dochody według podatku zryczałtowanego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, umowy dzierżawy czy umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Najnowsze przepisy MPiPS weszły w życie 1 stycznia 2012 r. Tego dnia straciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie z 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 881 i Nr 116, poz. 976 ze zm.). To efekt wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 205, poz. 1212).