Krajowa Rada Biblioteczna może obradować, jeżeli jest obecna co najmniej połowa jej ustawowego składu — postanowił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdecydował tez, że posiedzenia Rady będzie zwoływał jej przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na kwartał na wniosek co najmniej sześciu członków Rady lub na wniosek ministra, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz.U. z 21 lutego 2012 r., poz. 198), które weszło w życie 7 marca 2012 r., przewiduje możliwość powoływania przez Radę wśród swoich członków zespołów problemowych, stałych lub doraźnych. Rozporządzenie dopuszcza też możliwość uczestnictwa w ich pracach ekspertów, jeżeli będzie to niezbędne do wykonywania zadań przez te zespoły.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, Rada na pierwszym swoim posiedzeniu w danym roku będzie miała obowiązek ustalić plan pracy na dany rok. Przewodniczący Rady będzie zaś musiał do końca stycznia każdego roku sporządzić roczne sprawozdanie z działalności Rady, a do końca lutego każdego roku przedstawić je Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 19 marca 1998 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 297).