RPP zdecydowała się podnieść stopy procentowe o 25 punktów procentowych, tj. przede wszystkim: stopy referencyjnej do 4,75% oraz stopy lombardowej do 6,25%.

Skutkiem tej decyzji jest m.in. podwyższenie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Ma to więc spore znaczenie dla instytucji kultury będących zarówno podatnikami, jak i płatnikami podatków. Stawka podatkowych odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej).

Od 10 maja 2012 r. podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi więc 14,50% (6,25% × 200% + 2%), a stawka obniżona — 75% stawki podstawowej, czyli 10,88%. Od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r. stawki te wynosiły odpowiednio 14,00% i 10,50%. Odsetki te dotyczą także zaległości w składkach ZUS.