Od 12 lipca 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 4 lipca 2012 r. poz. 758).

Zmieniło ono m.in. zakres osób upoważnionych do odbioru pisma sądowego. Zakres tych osób uzależniono od miejsca, gdzie pismo sądowe zostało złożone. Nie wprowadzono zmian w zakresie osób upoważnionych w razie złożenia przesyłki w placówce pocztowej lub urzędzie gminy.

W tym przypadku do odbioru upoważniono:

  • adresata,
  • osobę uprawnioną do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  • upoważnionego pracownika adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  • upoważnionego pracownika, w przypadku gdy adresatem jest organ wymieniony w art. 137 § 1 lub 2 Kodeksu postępowania cywilnego, tj. wojsko, Policja i Służba Więzienna.

Wprowadzono też zmianę, zgodnie z którą jeśli przesyłka została złożona w placówce pocztowej operatora, wówczas może ją odebrać osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela, składając pisemne oświadczenie woli w obecności upoważnionego pracownika operatora w placówce oddawczej operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując jeden z dokumentów ze zdjęciem, tj. m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza.

Zmieniono także wzór potwierdzenia przesyłki pocztowej, w którym wskazano zakres osób upoważnionych do odbioru przesyłki, uwzględniając także pełnomocnika pocztowego.