1 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 14 czerwca 2012 r. poz. 663).

Znowelizowano przede wszystkim wzory formularzy stosowane w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej. Wzory te zostały pierwotnie określone w zmienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. nr 132, poz. 1121 ze zm.).

Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 13 lutego 2012 r. poz. 159).

Przepisy te określają rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania, z uwzględnieniem rodzajów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczności zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Poprzednio, do kart badań miały zastosowanie przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Nowością jest też to, że miano państwowego inspektora sanitarnego zyskał także m.in. państwowy powiatowy inspektor sanitarny, państwowy graniczny inspektor sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektor wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

Wzory 10 formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej znajdują się w załącznikach do znowelizowanego rozporządzenia. Są to m.in. następujące wzory:

  • zgłoszenia choroby zawodowej,
  • skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowane w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę,
  • skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowane w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego,
  • karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
  • karty stwierdzenia choroby zawodowej,
  • zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej.

Natomiast ważność zachowuje dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych wystawiona według wzorów poprzednich.