Niepowiadomienie zleceniodawcy o utracie statusu studenta a składki na ZUS

Gminny ośrodek kultury 2 stycznia 2012 r. zawarł umowę zlecenia ze studentką, która nie ukończyła 26. roku życia i prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich kilku miesięcy od stycznia wypłacono jej 3 rachunki na różne kwoty, w zależności od ilości przepracowanych godzin. 18 czerwca 2012 r. zleceniobiorczyni poinformowała, że od 20 lutego nie studiuje, bo zrezygnowała z nauki. Księgowa ośrodka kultury pobrała od byłej studentki oświadczenie, że już nie studiuje. Prosi o podpowiedź, jak skorygować dokumenty do ZUS i podatkowe.

Dane o wynagrodzeniach przekazywane w trakcie kontroli zarządczej

Czy reprezentant organizatora, tj. skarbnik gminy, w ramach kontroli zarządczej może żądać od dyrektora gminnej biblioteki publicznej (dla której gmina jest organizatorem) informacji na temat wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników biblioteki? Czy przekazanie tych informacji nie będzie stanowiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?

Konsola do gier i gry komputerowe w bibliotece

Biblioteka posiada w swoim wyposażeniu konsolę do gier XBOX 360 wraz z kontrolerem ruchu Kinect oraz grami i chce ją udostępnić czytelnikom.
Udostępnienie ma polegać na organizacji zajęć, podczas których czytelnicy będą mogli na niej pograć. Gry na konsolę były kupowane w sklepie.
Czy biblioteka musi spełnić jakieś specjalne warunki, aby pozwolić czytelnikom na korzystanie z konsoli?
Biblioteka chce też kupić edukacyjne gry komputerowe do działu dziecięcego. Gry będą zainstalowane na komputerach w tym dziale. Nie będą one dostępne do wypożyczenia, tylko do bieżącego użytkowania.
Czy biblioteka powinna kupić gry z jakąś specjalną licencją, czy też może kupić gry, np. w popularnym sklepie z grami?

Kiedy mamy do czynienia z imprezą artystyczną lub rozrywkową?

Pytanie dotyczy art. 34 ustawy o działalności kulturalnej, który nakazuje zawiadomić organ gminy o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych niebędących imprezami masowymi odbywających się poza siedzibą instytucji kultury. Czym więc jest impreza artystyczna lub rozrywkowa? Czy wyjście grupy dzieci poza budynek biblioteki w ramach imprez bibliotecznych, np. akcji „Lato”, ferii itp., podlega także zgłoszeniu? W ramach takich zajęć dzieci wychodzą np. na basen, przedstawienie czy wycieczkę po okolicy. Grupa biorąca udział w zajęciach jest określona — a miejsce pobytu poza budynkiem nie powoduje otwartości imprezy — nikt „po drodze” nie może się do niej dołączyć.

Zatrudnienie krewnego pracownika w domu kultury

Poszukujemy pracowników do prowadzenia zajęć plastycznych i tanecznych w naszym domu kultury. Jeden z obecnych współpracowników polecił swoich krewnych, którzy wydają się idealnymi kandydatami do pracy na tych stanowiskach. Czy zatrudnienie takich osób nie spowoduje sprzeciwu pozostałych pracowników? Jak to wyjaśnić pozostałym pracownikom i uzasadnić, aby nie zepsuć atmosfery?

Usługa turystyczna czy edukacyjna?

Ośrodek kultury chce zorganizować dla młodzieży ze swojej gminy obóz językowy za granicą. Koszty obejmują przejazd autokarem, zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę pilota oraz naukę języka przez nauczyciela z gminnej szkoły. Wszystkie koszty imprezy pokrywają uczestnicy (nie korzystamy z żadnych dotacji z gminy na ten cel). Jaką stawką VAT opodatkować obóz językowy? Czy świadczoną usługę organizacji obozów językowych należy uznać za usługę turystyczną czy za usługę edukacyjną i opodatkować według zasad przewidzianych dla poszczególnych usług?

Odliczenie podatku za usługi kurierskie dla muzeum

W celu promocji działań muzeum korzystamy z usług fi rmy kurierskiej (przewiezienie bannerów promocyjnych, plakatów itp.). Jesteśmy podatnikiem VAT. Czy możemy odliczyć VAT od usług kurierskich, skoro kurier wozi zarówno materiały promocyjne dotyczące imprez, które organizujemy w ramach działalności kulturalnej (statutowej), jak i działalności gospodarczej (wynajem sal muzeum na konferencje)?

Ewidencja księgowa dotacji inwestycyjnej

Miejski Ośrodek Kultury (dalej: MOK) w czerwcu otrzymał dotację inwestycyjną ze środków MKiDN oraz dotację inwestycyjną od organizatora na realizację projektu pt. „Wyposażenie MOK”. MOK prowadzi rachunkowość na wyodrębnionych na potrzeby projektu kontach księgowych:

 • 011 — „Środki trwałe”,
 • 071 — „Umorzenie środków trwałych”,
 • 013 — „Pozostałe środki trwałe”,
 • 072 — „Umorzenie pozostałych środków trwałych”,
 • 135 — „Rachunek bankowy dotacji celowych na zadania”,
 • 201 — „Rozrachunki z dostawcami”,
 • 225 — „Rozliczenie z tytułu dotacji”,
 • 400 — „Amortyzacja”,
 • 401 — „Zużycie materiałów i energii”,
 • 846 — „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego”,
 • 760 — „Pozostałe przychody operacyjne”.

W związku ze zmianą przepisów od 2012 r. prosimy o podpowiedź w zaksięgowaniu wymienionych niżej operacji. MOK nie jest podatnikiem VAT, a ogólna kwota środków do rozliczenia wynosi 85 000 zł.

Poniżej podane kwoty to część całości realizowanego projektu.

 1. Wpływ dotacji inwestycyjnej MKiDN — kwota 13 552 zł.
 2. Wpływ dotacji inwestycyjnej od organizatora — kwota 2448 zł.
 3. Faktura za piec ceramiczny — kwota 9039,97 zł.
 4. Faktura za stoliki 13 szt. × 192,31 zł = 2500,03 zł.
 5. Faktura za krzesła 25 szt. × 60 zł = 1500 zł.
 6. Zapłata za faktury — kwota 13 040 zł.
 7. Amortyzacja pieca ceramicznego (stopa amortyzacji np. 20%) — kwota 903,99 zł.
 8. Zwrot niewykorzystanych środków — kwota 2960 zł.

Brak kasy w bibliotece a kary i kaucje

Na kierownictwie bibliotek spoczywa obowiązek określenia procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych. Jakich więc zapisów powinien w polityce rachunkowości dokonać dyrektor małej biblioteki publicznej, która nie prowadzi kasy i rozliczeń środków pieniężnych dokonuje w formie bezgotówkowej, a w regulaminie wypożyczeń ma zapisy, że są pobierane kary i kaucje. Czy oprócz „polecenia przelewu” są inne możliwości do zastosowania w tym przypadku?

Ewidencja odsetek od niewłaściwego wykorzystania zaliczki ze środków UE

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W marcu 2012 r. instytucja rozliczająca zaliczki ze środków UE wskazała na niewłaściwe wykorzystanie zaliczki w jednej pozycji i naliczyła odsetki jak dla zaległości podatkowych. W jaki sposób zaksięgować zapłacone odsetki? Odsetki te nie mogą być finansowane ze środków UE. Czy powinno się je zaliczyć w koszty finansowe instytucji?

Rozliczenie zwrotu kosztów dojazdu zleceniobiorcy

Samorządowa instytucja kultury zawarła umowę zlecenia, na podstawie której ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu zleceniobiorcy. Za wykonaną usługę zleceniobiorca wystawia rachunek do umowy zlecenia. Na jakiej podstawie można zwrócić koszty dojazdu — czy bilet lub ewidencja przebiegu pojazdu jest dowodem księgowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

Okres trwania umowy na czas określony w instytucji kultury

• Jedynie dyrektor instytucji kultury może być zatrudniony na długoletnią — aż do 7 lat — umowę na czas określony • Wyznaczenie w umowach na czas określony długiego terminu ich obowiązywania, jeżeli nie jest to usprawiedliwione istotą i celami umowy sąd pracy może uznać za próbę obchodzenia przepisów • Wyjątkiem jest umowa na zastępstwo, jeżeli służy ona faktycznie zastąpieniu nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych pracownika instytucji kultury