W Dz.U. z 4 marca 2013 r. pod poz. 284 opublikowano Program wykonawczy między rządem RP i rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2012–2014 (dalej: program).

Program dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie m.in.:


  • organizacji koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń artystycznych,
  • wymiany informacji na temat festiwali, konkursów i innych wydarzeń międzynarodowych, a także zachęcania artystów i grup artystycznych do udziału w wydarzeniach organizowanych przez oba państwa, tj. Polskę lub Mołdawię,
  • współpracy w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej, m.in. poprzez wymianę grup folklorystycznych,
  • wspierania organizacji wystaw sztuki dawnej i współczesnej,
  • współpracy między bibliotekami (zwłaszcza narodowymi) oraz współpracy w zakresie m.in. kinematografii, edukacji artystycznej,
  • współpracy w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych,
  • popierania współpracy na forum ONZ.

Program współpracy został potwierdzony oświadczeniem rządowym z 31 stycznia 2013 r. opublikowanym w Dz.U. z 4 marca 2013 r. pod poz. 285. Program wszedł w życie z dniem podpisania, czyli 12 grudnia 2012 r. i będzie obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. Program pozostanie w mocy do wejścia w życie nowego programu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 r.