W Dz.U. z 12 kwietnia 2013 r. pod poz. 453 opublikowano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w San Marino 31 marca 2012 r.

Umowa dotyczy współpracy między stronami w zakresie wymiany informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa danego państwa.

Wymiana informacji dotyczy przede wszystkim podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz VAT.

Jak wynika z Oświadczenia rządowego z 6 marca 2013 r. (Dz.U. z 12 kwietnia 2013 r. poz. 454) wspomniana wyżej umowa weszła w życie 28 lutego 2013 r.