Chodzi o Ustawę z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Prezydent podpisał ją 9 lipca 2013 r. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, przy czym część przepisów zacznie obowiązywać 1 stycznia 2014 r. Wśród zmienianych ustaw są także akty prawne dotyczące instytucji kultury.

Zmieniono art. 29 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 11 czerwca 2012 r. poz. 642 ze zm). Po zmianie, pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy. W bibliotekach zaś mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim. Poprzednio, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich musieli posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Wymagania kwalifikacyjne w tym zakresie określał w rozporządzeniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmieniono też przepisy Ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.). Przede wszystkim zniesiono licencje na wykonywanie zadań w zakresie ochrony osób i mienia. Pracownikiem ochrony będzie osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania z zakresu ochrony osób i mienia w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Pracownicy ci będą posiadali odpowiednie legitymacje wystawione przez kierownika danej jednostki.
Zmiany dotkną także Ustawę z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 27 maja 2013 r. poz. 611). Służbę porządkową będą stanowić osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Poprzednio chodziło o licencjonowanych pracowników ochrony.

Zmieni się też Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.). Nowelizacja dotyczy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, którzy przed nowelizacją musieli posiadać wymagane uprawnienia.

Po wejściu w życie zmian przewodnicy turystyczni będą mogli oprowadzać obsługiwane wycieczki po muzeach, wystawach i zabytkach, jeśli zadania tego nie wykonuje osoba upoważniona przez muzeum, organizatora wystawy albo właściciela lub posiadacza zabytku. Do tej pory przewodnicy turystyczni mogli oprowadzać obsługiwane wycieczki po muzeach, wystawach i zabytkach znajdujących się na obszarze ich uprawnień, jeżeli zadania tego nie wykonywał uprawniony etatowy pracownik.