W Dz.U. z 13 czerwca 2013 r. pod poz. 675 opublikowano Ustawę z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy (dalej: kp) oraz niektórych innych ustaw.

Z dodanego art. 1821a kp wynika, że bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni — niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej — w wymiarze wielokrotności tygodnia. Z urlopu takiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Poza tym, nie później niż 14 dni po porodzie pracownica może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie — urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (art. 1791 kp).

Dodatkowo z art. 1824 kp wynika, że nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, pracownik może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie — urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Uprawnienie to nie dotyczy rodziny zastępczej zawodowej.

We wszystkich wymienionych przypadkach pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Zmiany obowiązują od 17 czerwca 2013 r.