W Dz.U. z 3 lipca 2013 r. pod poz. 768 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Zmiany dotyczą m.in. zasad szacowania dochodu podmiotów powiązanych. Szacowanie takie ma być poprzedzone analizą warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi w odniesieniu do warunków, które istniałyby między podmiotami niepowiązanymi.

Wprowadzono też przepisy określające zasady restrukturyzacji działalności podmiotów powiązanych. Ma ona polegać na przeniesieniu między podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Rozporządzenie weszło w życie 18 lipca br.

Analogiczne przepisy wprowadzono dla osób fizycznych (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fi zycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych; Dz.U. z 3 lipca poz. 787).