W Dz.U. z 23 września 2013 r. pod poz. 1124 opublikowano program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministrem Zasobów Ludzkich Węgier w dziedzinie kultury na lata 2013–2016. Program ten podpisano 13 czerwca 2013 r. w Krakowie.

Oba państwa zobowiązały się rozwijać współpracę w różnych dziedzinach kultury oraz wspierać bezpośrednie kontakty między polskimi a węgierskimi twórcami i stowarzyszeniami twórców, a także instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie kultury.

Wsparciem objęto m.in.:

 • prezentowanie dzieł literackich, muzycznych, dramatycznych oraz z zakresu sztuk wizualnych polskich i węgierskich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych,
 • udział polskich i węgierskich artystów i zespołów artystycznych na festiwalach teatralnych, muzycznych oraz sztuk wizualnych, jak również w innych znaczących imprezach kulturalnych. Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, ich repertuaru, programu pobytu i terminów występów będą bezpośrednio uzgadniane przez właściwe instytucje,
 • udział przedstawicieli obu państw w festiwalach międzynarodowych.

Współpraca między oboma państwami dotyczy m.in.:

 • sztuk wizualnych, w tym twórczości plastycznej, architektury i wzornictwa,
 • wymiany twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury,
 • niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przekazywania własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe,
 • bezpośredniej współpracy muzeów oraz narodowych instytucji kultury i innych organizacji działających w dziedzinie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego obu państw,
 • kinematografii, muzyki oraz bezpośredniej współpracy uczelni artystycznych,
 • współpracy pisarzy, poetów, tłumaczy i krytyków literackich oraz wydawnictw obu państw,
 • współpracy bibliotek obu państw, szczególnie bibliotek narodowych na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi,
 • bezpośredniej współpracy między teatrami i innymi instytucjami kultury, a także zespołami artystycznymi oraz stowarzyszeniami twórców i artystów z obu państw,
 • wymiany kulturalnej.

Program współpracy wszedł w życie 13 czerwca 2013 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.
Natomiast w Dz.U. z 23 września 2013 r. pod poz. 1125 opublikowano oświadczenie rządowe z 5 lipca 2013 r. potwierdzające ustanowienie wspomnianego programu.