Poradnik Instytucji Kultury 11/2013

Wypłata nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dyrektora

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (GOK), zatrudniony na tym stanowisku od 6 stycznia 2010 r., w kwietniu 2011 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. 11 lipca 2013 r. dyrektor udokumentował dodatkowo okres zatrudnienia 2 lata i 7 miesięcy, dlatego 8 sierpnia nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat.
Od dnia otrzymania przez dyrektora poprzedniej nagrody do dostarczenia dodatkowego świadectwa pracy minęło 12 miesięcy. Prawnik organizatora twierdzi, że nagroda jubileuszowa za 20-lecie pracy nie należy się dyrektorowi w obecnej instytucji kultury, tylko u poprzedniego pracodawcy. Natomiast dyrektor przed podjęciem pracy w obecnej instytucji prowadził działalność gospodarczą i nikt mu tej nagrody wcześniej nie wypłacił. Czy stanowisko prawnika jest słuszne? Czy dyrektorowi należy się tylko różnica między nagrodą za 20- a 25-lecie pracy?
Czy sprawy kadrowe dyrektora może prowadzić kadrowy zatrudniony w instytucji kultury czy kadrowa z urzędu gminy?

Jak liczyć dodatek stażowy, gdy brakuje 1 dnia do końca pełnego roku zatrudnienia?

Od 1 sierpnia 2013 r. biblioteka zatrudniła na ¼ etatu informatyka. Jest to jego dodatkowe zatrudnienie, bowiem od 1 września 2010 r. jest on zatrudniony na cały etat w innym zakładzie pracy.
Pracownik przedstawił bibliotece świadectwa pracy (od różnych pracodawców) potwierdzające jego zatrudnienie w następujących latach:

  • od 1 września 1993 r. do 30 sierpnia 2004 r. (11 lat),
  • od 1 września 2004 r. do 30 sierpnia 2010 r. (6 lat).

W jakiej wysokości biblioteka powinna naliczyć dodatek stażowy dla tego pracownika, kierując się zasadami zawartymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania)?

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w instytucji kultury

W instytucji kultury zatrudnionych jest 21 osób na niepełnych etatach, co daje 18,5 etatu. Czy mamy obowiązek opłacania składek na Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Dodatek stażowy a choroba pracownika

Jak wypłacić dodatek za wysługę lat na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania), w przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? Czy można to wliczyć do podstawy dziennego wynagrodzenia i wypłacić nie w pełnej wysokości — tylko odpowiednio pomniejszony?

Nowe urlopy wychowawcze w instytucjach kultury

• Od 1 października 2013 r. wymiar urlopu wychowawczego jest liczony w miesiącach zamiast w latach • Każdy z rodziców lub opiekunów dziecka ma obecnie wyłączne prawo do 1 miesiąca z 36 miesięcy urlopu wychowawczego • Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części

Malowanie ścian biblioteki a sumowanie zamówień publicznych na roboty budowlane

Biblioteka planuje zamówienie usługi malowania ścian w budynku jej siedziby oraz w filiach. Czy po jednej z ostatnich nowelizacji Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), trzeba je sumować z robotami budowlanymi w obiekcie?

Wynajem sal na imprezy okolicznościowe a opłaty na rzecz ZAiKS

Dom kultury wynajmuje sale na imprezy okolicznościowe (np. wesela, jubileusze). Dom kultury nie ingeruje w organizację imprezy przez wynajmującego, dlatego też nie posiada informacji na temat zaplecza muzycznego imprezy. Kto jest w takim przypadku odpowiedzialny za opłaty tantiem autorskich do ZAiKS: dom kultury czy wynajmujący salę? Dom kultury opłaca miesięcznie wynagrodzenie autorskie zgodnie z zawartą z ZAiKS umową.

Mienie, pracownicy i umowy cywilnoprawne połączonych instytucji kultury

• Każda forma mienia należąca do łączonych instytucji kultury staje się mieniem nowo powstałej instytucji • Stosunki pracy załóg łączonych instytucji są kontynuowane i pracownicy przechodzą do nowo powstałej instytucji z takimi samymi uprawnieniami, jakie posiadali w poprzednich instytucjach • Zasady przejęcia zobowiązań cywilnoprawnych przez nowo powstałą instytucję określa organizator w akcie o połączeniu

Dyrektor samorządowej instytucji kultury także podlega przepisom antykorupcyjnym

• Dyrektor samorządowej instytucji kultury podlega przepisom tzw. ustawy antykorupcyjnej • Nie może on prowadzić działalności gospodarczej, a także być udziałowcem w spółkach kapitałowych • Zakaz udziału w zarządach spółek nie dotyczy osób skierowanych przez Skarb Państwa

W sąsiedztwie tkwi siła

Animatorzy z Mysłowickiego Centrum Kultury, dostrzegając potrzeby i problemy lokalnych społeczności, które z różnych przyczyn nie były odbiorcami ich oferty kulturalnej, przygotowali niezwykły projekt: sit.com — Siła Inicjatyw Twórczych, którego celem stało się odczarowanie Mysłowic i jego zaniedbanych, nieestetycznych podwórek. Adresatami projektu zostały przede wszystkim dzieci, realizatorami przemian — dorośli i młodzież.

MuBaBaO

Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści (MuBaBaO) to prywatna inicjatywa i dzieło jednego człowieka Michała Malinowskiego, który — zafascynowany tradycją słowa mówionego i tworzenia opowieści — zaczął gromadzić unikalne zbiory wielu światowych tradycji ustnych.

Opowiedz mi miasto

Opowiedz mi miasto to strategiczna gra miejska przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.